Dự án đầu tư

Dự án đầu tư

Đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp, nhà máy, xưởng...đóng góp vào phát triển của thành phố

Xem thêm