Dự án / Dự án xây lắp

TRỤ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHÂU ĐỨC

- Tên dự án: Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức

- Địa điểm: KCN Đô thị Châu Đức, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức

- Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Lộc Phúc

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Xây dựng Phú Quang

- Tổng giá trị hợp đồng: 11.101.569.581đ (Mười một tỷ, một trăm lẻ một triệu, năm trăm sáu mươi chín ngàn, năm trăm tám mươi mốt đồng).

- Ngày khởi công: 30/7/2019

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 166 ngày