Dự án / Dự án xây lắp

Cải tạo nhà xưởng Bánh Vàng

Cải tạo nhà xưởng Bánh Vàng

- Tên công trình: Cải tạo nhà xưởng Bánh Vàng
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một Thành Viên Bánh Vàng
- Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần ĐT&XD Tân Phước Thịnh
- Địa điểm công trình: Lô 3C, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. HCM
- Giá trị hợp đồng: 20.441.000.000 đồng
- Giá trị quyết toán: 22.519.715.258 đồng
- (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, năm trăm mười chín triệu, bảy trăm mười năm ngàn, hai trăm năm mươi tám đồng)
- Thời hạn thi công: từ ngày 16/3/2015 đến ngày 30/7/2015 (không bao gồm các hạng mục phát sinh và sự kiện bất khả kháng)

- Dưới đây là một số hình ảnh đang thi công của công trình: