Dự án / Dự án xây lắp

Công trình Trụ sở Chi cục Hải quan Cảng Cát lở

Công trình Trụ sở Chi cục Hải quan Cảng Cát lở

 
      - Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh BR-VT
      - Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh
      - Địa điểm xây dựng: số 973 đường 30/4, phường 11, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
      - Giá trị xây lắp: 25.132.713.178 đồng
      - Giá trị quyết toán: 25.782.000.000 đồng
      (Bằng chữ: Hai mươi năm tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu đồng).
      - Thời gian thực hiện: 350 ngày, kể từ ngày 10/11/2013