UBND tỉnh BR-VT tặng bằng khen cho Công ty Tân Phước Thịnh nhân ngày 13/10