Cải tạo nhà xưởng Bánh Vàng

– Tên công trình: Cải tạo nhà xưởng Bánh Vàng
– Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một Thành Viên Bánh Vàng
– Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần ĐT&XD Tân Phước Thịnh
– Địa điểm công trình: Lô 3C, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. HCM
– Giá trị hợp đồng: 20.441.000.000 đồng
– Giá trị quyết toán: 22.519.715.258 đồng
– (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, năm trăm mười chín triệu, bảy trăm mười năm ngàn, hai trăm năm mươi tám đồng)
– Thời hạn thi công: từ ngày 16/3/2015 đến ngày 30/7/2015 (không bao gồm các hạng mục phát sinh và sự kiện bất khả kháng)

– Dưới đây là một số hình ảnh đang thi công của công trình: