CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG CÁT LỞ

 – Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh BR-VT
– Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh
– Địa điểm xây dựng: số 973 đường 30/4, phường 11, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
– Giá trị xây lắp: 25.132.713.178 đồng
– Giá trị quyết toán: 25.782.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai mươi năm tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu đồng).
– Thời gian thực hiện: 350 ngày, kể từ ngày 10/11/2013