TRỤ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHÂU ĐỨC

TRỤ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHÂU ĐỨC

– Tên dự án: Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức

– Địa điểm: KCN Đô thị Châu Đức, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức

– Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

– Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Lộc Phúc

– Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Xây dựng Phú Quang

– Tổng giá trị hợp đồng: 11.101.569.581đ (Mười một tỷ, một trăm lẻ một triệu, năm trăm sáu mươi chín ngàn, năm trăm tám mươi mốt đồng).

– Ngày khởi công: 30/7/2019

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 166 ngày