Trung tâm VHTT huyện Châu Đức

Tên công trình: Trung tâm VHTT huyện Châu Đức
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Châu Đức
Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần ĐT&XD Tân Phước Thịnh

Địa điểm: thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức
Giá trị hợp đồng: 43.491.852.098 đồng
Giá trị quyết toán: 41.283.000.000 đồng
(Bằng chữ: Bốn mươi một tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu đồng).
Các hạng mục xây dựng gồm: Khối nhà học tập văn hóa – năng khiếu; Khối hành chính; Hội trường 500 chỗ và Khán đài ngoài trời.
Thời hạn thi công: 18 tháng, kể từ ngày 05/7/2012