Trường tiểu học Thắng Nhì

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẮNG NHÌ

– Tên dự án: Trường tiểu học Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu

– Địa điểm: Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

– Chủ đầu tư: UBND thành phố Vũng Tàu

– Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

– Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Tỉnh BRVT

– Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tổng hợp Tỉnh BRVT

– Tổng giá trị hợp đồng: 56.502.839.332đ (Năm mươi sáu tỉ, năm trăm lẻ hai triệu, tám trăm ba mươi chín ngàn, ba trăm ba mươi hai đồng).

– Ngày khởi công: 17/3/2020

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 22 tháng